کلیدواژه‌ها = مقبولیت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جامعه شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

دوره 13، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 75-95

حشمت قبادی؛ علیرضا کلدی؛ سید محمدصادق مهدی