نویسنده = فرهود گل محمدی
تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی

دوره 8، شماره 25، دی 1392

غلامحسین نیکوکار؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ علی فرهادی؛ علی فرهادی؛ نسیم بهرامی خوشمهر


تحلیل فرهنگی فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی

دوره 8، شماره 25، دی 1392

حسین حسینی جیردهی؛ غلامحسین رضایت؛ قدرت حاجی رستملو؛ قاسم قنبری خانقاه


اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سلامت عمومی زنان خانه‌دار

دوره 8، شماره 24، آبان 1392

زکیه امانی؛ افسانه بوستان؛ سیمین‌دوخت رضاخانی؛ زهرا اخوی


تبیین جامعه‌شناختی خشونت شوهران علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه نظری ترکیبی

دوره 8، شماره 23، مرداد 1392

غلامحسین نیکوکار؛ محمود فرهادی محلی؛ علی فرهادی محلی؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ یاسر علیدادی تلخستانی


اعتقاد به حجاب و نگرش های مربوط به آن

دوره 8، شماره 23، مرداد 1392

معصومه طالبی دلیر؛ سیدمجتبی رضوی طوسی


بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با رضایت از ارتباط با پدر

دوره 8، شماره 23، مرداد 1392

ناصر یوسفی؛ عباس امان الهی؛ معصومه ایزدی؛ شیوا شاهوری


بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده های شهرستان زهک

دوره 8، شماره 22، فروردین 1392

سیدرضا بلاغت؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ سید جمال موسوی نژاد؛ زری خزاعی؛ محمد محمودوند؛ محمد محمودوند


تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی

دوره 7، شماره 21، بهمن 1391

سید محمد میر سندسی؛ احمد درستی؛ ابوالفضل سعیدی


نقش هویت زنان مهاجر مسلمان درکشورهای اروپایی بر همگرایی فرهنگی

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

سید حمزه صفوی همامی؛ سید محمد طباطبایی


بررسی تأثیر روش داستان‌گویی مبتنی بر کلیله و دمنه بر بهبود خودپنداره کودکان دختر پایه چهارم ابتدائی

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

نسیم السادات قدسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ منصور سودانی؛ منصور سودانی


ارزیابی عوامل اجتماعی-‌اقتصادی موثر بر سرمایه اجتماعی زنان (با تأکید بر نقش آن در اقتصاد گذار ایران)

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

نرجس نره ای؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ نجفعلی شهبازی؛ روح الله غلامی