نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات و روایات الگوی روابط عاطفی – جنسی همسران مبتنی بر آیات قرآن و روایات: یک پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 155-178]
 • آموزش غنی‌سازی روابط زوجین عشق اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی مبتنی بر هیجان در دوران بارداری بر عشق، رفتارهای‌فداکارانه و سواد سلامت‌جنسی زوجین جوان [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 121-141]

ا

 • احساس قربانی‌شدن مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 305-332]
 • اختلالات خوردن رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 271-293]
 • اخلاق تحصیلی الگوی معادلات ساختاری رفتارهای مدنی تحصیلی بر اساس انسجام و جو عاطفی خانواده با میانجی‌گری اخلاق تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 241-264]
 • ایده‌آل‌های زیبایی فراتحلیل عوامل روانشناختی- اجتماعی موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 49-82]
 • ازدواج عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 37-53]
 • استرس مدل ساختاری رابطه حمایت اجتماعی و سرمایه روان شناختی با توانمندسازی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 113-132]
 • اضطراب مرگ تدوین و اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب مرگ در زنان سالمندان مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 133-152]
 • اعتبار تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 265-286]
 • افسردگی بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 243-265]
 • الگوی مفهومی الگوی روابط عاطفی – جنسی همسران مبتنی بر آیات قرآن و روایات: یک پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 155-178]
 • الگوهای تعامل زناشویی الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 89-119]
 • انسجام خانواده الگوی معادلات ساختاری رفتارهای مدنی تحصیلی بر اساس انسجام و جو عاطفی خانواده با میانجی‌گری اخلاق تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 241-264]
 • انعطاف‌پذیری خانواده نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 179-196]

ب

 • بحران جمعیت تحلیل عوامل افزایش و کاهش جمعیت بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 213-240]
 • بحران هویت نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 179-196]
 • بعد تربیتی مدلسازی معادله ساختاری تأثیر ابعاد مدیریتی و تربیتی خانواده بر شاخص های هویتی جوانان با تعدیل گری متغیر جنسیت [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 245-269]
 • بعد مدیریتی مدلسازی معادله ساختاری تأثیر ابعاد مدیریتی و تربیتی خانواده بر شاخص های هویتی جوانان با تعدیل گری متغیر جنسیت [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 245-269]
 • بی‌فرزندی عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 37-53]

پ

 • پایداری زناشویی تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 173-193]
 • پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 11-38]
 • پدیدارشناسی الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 89-119]
 • پدیدارشناسی مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 83-112]
 • پدیدارشناسی شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 267-294]
 • پدر تجربه زیسته نحوه پذیرش و سازگاری با فقدان پدر: در فرزندان شاهد و غیرشاهد [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 221-241]
 • پژوهش آمیخته ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی «خوشبختی زناشویی» مبتنی بر مطالعه بومی مولفه‌های خانواده موفق ایرانی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 39-65]
 • پیمان شکنی بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 243-265]

ت

 • تبعیض جنسیتی مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 129-154]
 • تبعیض مثبت نیازسنجی مادران شاغل بر اساس تجربه زیسته مدیران زن [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 197-220]
 • تحلیل تفسیری کلایزی مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 83-112]
 • تحلیل عاملی تاییدی تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 265-286]
 • تحلیل محتوای کیفی واکاوی راهبردهای حفظ رابطه زوجی در زنان شاغل: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 217-234]
 • تحلیل مضمون تعمقی چگونگی تکریم سالمندان از منظر زنان مراقب در خانواده های مذهبی : مطالعه‌ای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 67-87]
 • تروما مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارض [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 55-77]
 • تعارضات زناشویی شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 267-294]
 • تکریم سالمندان چگونگی تکریم سالمندان از منظر زنان مراقب در خانواده های مذهبی : مطالعه‌ای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 67-87]
 • تک‌فرزندی عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 37-53]
 • تمایزیافتگی الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 89-119]
 • تنظیم شناختی هیجان تدوین و اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب مرگ در زنان سالمندان مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 133-152]
 • توانمندی خانواده رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 181-212]
 • توانمندی خود مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارض [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 55-77]
 • توانمندسازی مدل ساختاری رابطه حمایت اجتماعی و سرمایه روان شناختی با توانمندسازی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 113-132]

ج

 • جراحی زیبایی فراتحلیل عوامل روانشناختی- اجتماعی موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 49-82]
 • جنین" سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند) [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 11-48]
 • جو عاطفی خانواده الگوی معادلات ساختاری رفتارهای مدنی تحصیلی بر اساس انسجام و جو عاطفی خانواده با میانجی‌گری اخلاق تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 241-264]

ح

 • حجاب مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 293-322]
 • حجاب فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 153-180]
 • حریم خصوصی مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 83-112]
 • حسادت" طراحی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 143-171]
 • حسادت زدایی" طراحی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 143-171]
 • حمایت نیازسنجی مادران شاغل بر اساس تجربه زیسته مدیران زن [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 197-220]
 • حمایت اجتماعی مدل ساختاری رابطه حمایت اجتماعی و سرمایه روان شناختی با توانمندسازی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 113-132]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 181-212]

خ

 • خانواده مدلسازی معادله ساختاری تأثیر ابعاد مدیریتی و تربیتی خانواده بر شاخص های هویتی جوانان با تعدیل گری متغیر جنسیت [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 245-269]
 • خانواده عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 37-53]
 • خانواده پایدار عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 11-38]
 • خانواده و رسانه های جمعی پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 287-304]
 • خانواده و شبکه های ارتباط مجازی پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 287-304]
 • خشونت خانوادگی مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 305-332]
 • خشونت همسران علیه یکدیگر مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 305-332]
 • خصایص زناشویی تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 173-193]
 • خوشبختی زناشویی ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی «خوشبختی زناشویی» مبتنی بر مطالعه بومی مولفه‌های خانواده موفق ایرانی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 39-65]
 • خوشبینی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی و درمان مثبت‌نگر بر خوشبینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 195-215]

د

 • دانشجویان دختر رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 271-293]
 • دانشجویان متاهل رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 181-212]
 • دختران مقطع ابتدایی مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 293-322]
 • دختران نوجوان نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 179-196]
 • درمان مبتنی بر هیجان تدوین و اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب مرگ در زنان سالمندان مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 133-152]
 • درمان مثبت‌نگر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی و درمان مثبت‌نگر بر خوشبینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 195-215]
 • دینداری نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 179-196]
 • دوران بارداری" سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند) [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 11-48]

ر

 • رابطه زوجی مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 83-112]
 • راهبردهای حفظ رابطه زوجی واکاوی راهبردهای حفظ رابطه زوجی در زنان شاغل: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 217-234]
 • رضایت زناشویی تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 173-193]
 • رضایتمندی از زندگی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی و درمان مثبت‌نگر بر خوشبینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 195-215]
 • رفتارهای فداکارانه اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی مبتنی بر هیجان در دوران بارداری بر عشق، رفتارهای‌فداکارانه و سواد سلامت‌جنسی زوجین جوان [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 121-141]
 • رفتارهای مدنی- تحصیلی الگوی معادلات ساختاری رفتارهای مدنی تحصیلی بر اساس انسجام و جو عاطفی خانواده با میانجی‌گری اخلاق تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 241-264]
 • رفتارهای وارسی بدن رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 271-293]
 • رنج ناشی از آسیب دیدن مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 305-332]
 • روایی تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 265-286]
 • روابط ابژه مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارض [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 55-77]
 • روابط عاطفی-جنسی الگوی روابط عاطفی – جنسی همسران مبتنی بر آیات قرآن و روایات: یک پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 155-178]
 • روانسنجی ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی «خوشبختی زناشویی» مبتنی بر مطالعه بومی مولفه‌های خانواده موفق ایرانی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 39-65]
 • روش تحلیل کلایزی عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 11-38]

ز

 • زنان درگیر تعارض مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی و درمان مثبت‌نگر بر خوشبینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 195-215]
 • زنان سرپرست مدل ساختاری رابطه حمایت اجتماعی و سرمایه روان شناختی با توانمندسازی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 113-132]
 • زنان شاغل واکاوی راهبردهای حفظ رابطه زوجی در زنان شاغل: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 217-234]
 • زنان شاغل شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 267-294]
 • زنان میانسال تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 265-286]
 • زنان متاهل بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 243-265]
 • زنان مراقب چگونگی تکریم سالمندان از منظر زنان مراقب در خانواده های مذهبی : مطالعه‌ای کیفی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 67-87]
 • زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات" طراحی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 143-171]
 • زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند بر همدلی زناشویی و صمیمیت عاطفی زوجین در سال های ابتدایی تولد فرزند اول [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 79-108]
 • زوجین ناسازگار" طراحی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 143-171]
 • زوج‌های جوان اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی مبتنی بر هیجان در دوران بارداری بر عشق، رفتارهای‌فداکارانه و سواد سلامت‌جنسی زوجین جوان [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 121-141]
 • زوج‌های متعارض مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارض [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 55-77]

س

 • سازگاری زوجی بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 243-265]
 • سازمان بنادر و دریانوردی عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 11-38]
 • سیاست خانواده تحلیل عوامل افزایش و کاهش جمعیت بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 213-240]
 • سرمایه روانشناختی رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 181-212]
 • سرمایه روان شناختی مدل ساختاری رابطه حمایت اجتماعی و سرمایه روان شناختی با توانمندسازی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 113-132]
 • سلامت روان رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 271-293]
 • سواد سلامت جنسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی مبتنی بر هیجان در دوران بارداری بر عشق، رفتارهای‌فداکارانه و سواد سلامت‌جنسی زوجین جوان [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 121-141]

ش

 • شاهد تجربه زیسته نحوه پذیرش و سازگاری با فقدان پدر: در فرزندان شاهد و غیرشاهد [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 221-241]
 • شبکه‌های مجازی عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 37-53]
 • شفقت‌ورزی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی و درمان مثبت‌نگر بر خوشبینی و رضایتمندی از زندگی زنان درگیر تعارض در سال‌های اول زندگی مشترک [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 195-215]
 • شیوه های تربیتی پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 287-304]

ص

 • صمیمیت عاطفی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند بر همدلی زناشویی و صمیمیت عاطفی زوجین در سال های ابتدایی تولد فرزند اول [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 79-108]

ع

 • عدالت جنسیتی مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 129-154]
 • عفاف فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 153-180]
 • عوامل روان‌شناختی فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 153-180]
 • عوامل روانشناختی و اجتماعی فراتحلیل عوامل روانشناختی- اجتماعی موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 49-82]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل روانشناختی- اجتماعی موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 49-82]
 • فراتحلیل فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 153-180]
 • فرزندان تجربه زیسته نحوه پذیرش و سازگاری با فقدان پدر: در فرزندان شاهد و غیرشاهد [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 221-241]
 • فرزندآوری تحلیل عوامل افزایش و کاهش جمعیت بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 213-240]
 • فرزندپروری" سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند) [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 11-48]
 • فقدان تجربه زیسته نحوه پذیرش و سازگاری با فقدان پدر: در فرزندان شاهد و غیرشاهد [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 221-241]

ق

 • قبل از تولد فرزند" سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند) [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 11-48]
 • قرآن و حدیث تحلیل عوامل افزایش و کاهش جمعیت بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 213-240]

ک

 • کارکرد خانواده پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 287-304]
 • کاهش نسل تحلیل عوامل افزایش و کاهش جمعیت بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 213-240]
 • کرامت درمانی بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 243-265]
 • کشمکش مالی شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 267-294]
 • کشمکش نقش جنسیتی شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 267-294]
 • کلیدواژهها: سازگاری تجربه زیسته نحوه پذیرش و سازگاری با فقدان پدر: در فرزندان شاهد و غیرشاهد [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 221-241]
 • کلیدواژه ها: مقیاس ارزیابی شادی تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 265-286]
 • کلیشه‌های جنسیتی نیازسنجی مادران شاغل بر اساس تجربه زیسته مدیران زن [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 197-220]

م

 • مادری نیازسنجی مادران شاغل بر اساس تجربه زیسته مدیران زن [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 197-220]
 • مادران باردار" سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند) [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 11-48]
 • مدیران زن نیازسنجی مادران شاغل بر اساس تجربه زیسته مدیران زن [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 197-220]
 • مدیریت تعارض تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 173-193]
 • مرور نظام‌مند مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 129-154]
 • مشوق&lrm مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 293-322]
 • مصدع&lrm مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 293-322]
 • معنای زندگی رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 181-212]

ن

 • نابرابری جنسیتی مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 129-154]
 • نادیده گرفته شدن مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها [دوره 18، شماره 63، 1402، صفحه 305-332]
 • نظریه داده بنیاد الگوی روابط عاطفی – جنسی همسران مبتنی بر آیات قرآن و روایات: یک پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 155-178]

و

 • وسواسی- اجباری مدل پیش‌بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب‌های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج‌های متعارض [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 55-77]

ه

 • های حجاب مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 293-322]
 • همدلی زناشویی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند بر همدلی زناشویی و صمیمیت عاطفی زوجین در سال های ابتدایی تولد فرزند اول [دوره 18، شماره 64، 1402، صفحه 79-108]
 • هویت مدلسازی معادله ساختاری تأثیر ابعاد مدیریتی و تربیتی خانواده بر شاخص های هویتی جوانان با تعدیل گری متغیر جنسیت [دوره 18، شماره 62، 1402، صفحه 245-269]