دوره و شماره: دوره 1385، شماره 1، زمستان 1385 (249)