دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 1-196 
1. تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


5. بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


6. نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی

صفحه 131-164

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی