دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، بهار 1394 (582) 
2. کیفیت رابطة زناشویی در پروفایلهای زوجی سبک حل تعارض

فرشاد محسن زاده؛ زهرا جهان بخشی؛ منصوره حاج حسینی


6. اثر بخشی الگوی گروهی تفصیل دورنماهای مثبت بر کاهش تعارض کار ـ خانواده

علی اکبر سلیمانیان؛ حمید دررودی؛ مریم تاتاری؛ زکیه امانی؛ زکیه امانی