سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اسناد داخلی و بین المللی حق آموزش زنان و با مطالعه موردی سند ملی2030 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با روش تحلیل محتوای کیفی مقایسه ای (تحلیل تم) صورت گرفته است. یکی از مهم ترین اهداف آموزش در اسلام، آموزش همگانی می باشد. آنچنانکه در عرصه بین المللی نیز حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره‌مندی زنان از امکانات آموزشی  در هر کشور یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی   آن کشور در نظر گرفته می شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش رایگان برخوردارند. باتوجه به اثرات عمیق برنامه های آموزشی در جوامع مختلف و با لحاظ حاکمیتی بودن مسأله آموزش و تربیت نسل، بر دولت‌ها به عنوان متکفلان اصلی مصالح عمومی کشوری لازم است تا با تلاش در جهت ایجاد مواسات در تعلیم میان زنان و مردان و با تدوین قوانین جامع و مانع موجبات حصول حق آموزش زنان را فراهم سازند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدوین قوانی ن مورد نیاز احقاق حق آموزش زنان اهتمام نموده و با تدوین قوانین متعدد داخلی شاخصه سوادآموزی زنان را در مقطع ابتدایی به 99% رسانده است که این امر نشان دهنده اهمیت و فهم صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش زنان و خانواده در جامعه دارد. سؤال اساسی این پژوهش، میزان تمایزات حق آموزش زنان در سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و اسناد داخلی است. .با توجه به یافته های پژوهش هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث حق آموزش افراد در بردارد؛ اما مشخص نیست تضادهای این سند با برخی از ارزش‌ها و اسناد بالادستی چگونه مرتفع خواهد شد.
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اسناد داخلی و بین المللی حق آموزش زنان و با مطالعه موردی سند ملی2030 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با روش تحلیل محتوای کیفی مقایسه ای (تحلیل تم) صورت گرفته است. یکی از مهم ترین اهداف آموزش در اسلام، آموزش همگانی می باشد. آنچنانکه در عرصه بین المللی نیز حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره­مندی زنان از امکانات آموزشی  در هر کشور یکی از شاخصه­های توسعه یافتگی[1][S1] آن کشور در نظر گرفته می شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش رایگان برخوردارند. باتوجه به اثرات عمیق برنامه های آموزشی در جوامع مختلف و با لحاظ حاکمیتی بودن مسأله آموزش و تربیت نسل، بر دولت­ها به عنوان متکفلان اصلی مصالح عمومی کشوری لازم است تا با تلاش در جهت ایجاد مواسات در تعلیممیان زنان و مردان و با تدوین قوانین جامع و مانع موجبات حصول حق آموزش زنان را فراهم سازند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدوین قوانی[S2] ن مورد نیاز احقاق حق آموزش زنان اهتمام نموده و با تدوین قوانین متعدد داخلی شاخصه سوادآموزی زنان را در مقطع ابتدایی به 99% رسانده است که این امر نشان دهنده اهمیت و فهم صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش زنان و خانواده در جامعه دارد. سؤال اساسی این پژوهش، میزان تمایزات حق آموزش زنان در سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و اسناد داخلی است. .با توجه به یافته های پژوهش هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث حق آموزش افراد در بردارد؛ اما مشخص نیست تضادهای این سند با برخی از ارزش‌ها و اسناد بالادستی چگونه مرتفع خواهد شد.[1]شاخص توسعه انسانی (HDI)

 [S1]محترم
این مورد جز شاخص های توسعه انسانی است
خواهشمند است به مقاله زیر مراجعه فرمایید
توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان
مرضیه موسوی خامنه ابو علی و دادهیر نسرین برزگر
مجله زن در توسعه و سیاست دوره 8 شماره 4 زمستان 1389
 [S2]بحث آموزش در اسلام است و اینکه این مساله در عرصه بین الملل هم به عنوان شاخص توسعه به کار برده شده است
عالی ترین درجه همت کشور ها در اجرای فعالیتی تدوین قواعد و قوانین در مسیر اجرایی سازی هدف است که با توجه به شاخص سواد آموزی 99% تنها تدوین قوانین متروک هم نبوده بلکه به مرحله اجرا هم رسیده است

کلیدواژه‌ها


القرآن الکریم، الهی قمشه ای

آقایی، بهمن،( 1376) ، فرهنگ حقوق بشر، تهران: کتابخانه گنج دانش

ابن اثیر، مبارک بن محمد،( 1421 ق) ، النهایه فی غریب الحدیث والاثر ، نشر ریاض، دارابن الجوزی، ج 1

 ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم ابن منظور الافریقی المصری، ( 1375ق)، لسان العرب، بیروت: دارصادر، داربیروت، ج 1

  ابوشقه، عبدالحلیم محمد، ( 1401ق)، حریر المرأة فی عصر الرسالة، کویت، دارالقلم للنشر و التوزیع، ج1

امامی، سیدحسن ، حقوق مدنی،1347، کتابفروشی اسلامیه، ج 1

بیانات بیانات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان (12/04/1395)

بنائیان، محمد، (1395)، « حذف ساحت عبادی – اعتقادی در سند 2030/شائبه عدم رعایت حقوق کودکان و  زنان و دادن بهانه حقوق بشری به نهادهای بین المللی با اجرای سند»، http،//www.dana.ir/news/1028670.html

بهرامی، فاطمه، اعتمادی، عذرا، (1391) ، «رشد تحصیلات زنان در ایران به عنوان الگویی از زنان مسلمان» ، پیام  عدالت

حسینی، رضا، 1396، آموزش مسائل جنسی و جنسیتی در سند 2030 یونسکو، https،//chegane.com (دسترسی در 10/3/1396)

حسینی جلالی، سیدمحمدرضا، (۱۴۱۳ق)، تدوین السنة الشریفة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،( 1387)، مقدمه عمومی علم حقوق، کتابخانه گنج دانش

_________، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، جلد 3

دانش پژوه، مصطفی، خسروشاهی، قدرت‌الله،( 1385)، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه امام خمینی، قم: چاپ دهم

رفیعی، بهروز،( 1388)، تربیت جنسی در اسلام، فصلنامه تربیت اسلامی، شماره 8

زرافشان، علی،( 1396)، اجرای «سند 2030» کاملاً متوقف شده است،  http               ،//www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960306001174

سادات سجادی، اعظم، (1388)، ارتباط عاطفی در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن، پایان نامه دانشگاه مفید قم، استاد راهنما سید احمد مددی

سیف، علی اکبر، (1387)، روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات دوران

سلامتی، یعقوب، اخوان فرد، مسعود، طالقانی، حسین، (1394)،«تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق اسلامی . مقررات حقوق بشر»، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 4 : 85 تا100

عسقلانی، ابن حجر،( 1402 ق)، فتح الباری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، جلد9

عظیم زاده اردبیلی، فائزه، خسروی ،لیلا، (1388)، «مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب،حق آموزش و تابعیت زنان» نهاد ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده

_________، (1383)، «تساوی زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ»، نشریه حوراء، شماره 8 : 38 تا 42

علی آبادی، علی،(1390)، ایجاد و اسقاط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی، تهران: انتشارات، دانش پذیر

عمید، حسن، (1389)، فرهنگ عمید، تهران: نشر اشجع

طبرانی، الحافظ أبی القاسم سلیمان بن أحمد، (۱۳۹۸ق)، المعجم الکبیر، قاهره: مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، ج5

فصیحی مقدم، محدثه، (1393)، حق آموزش زنان در اعلامیه پکن، http،//mehrkhane.com/fa/news/16392

قاری سید فاطمی، سید محمد، (1388) ، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: انتشارات، شهر دانش، ج دوم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کحاله، عمررضا،( 1984م)، اعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام، بیروت: موسسة الرسالة، چاپ پنجم، ج5

کلینی ، محمد بن یعقوب،( 1411 ق)، اصول الکافی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ج 1‫

ﻣﻄﻬﺮی، مرتضی، (1381) ، ده ﮔﻔﺘﺎر، ﺗﻬﺮان، ﺻﺪرا 

میر احمدی، سیده لیلا، فاتحی زاده، مریم السادات، اعتمادی، عذرا، جزایری، رضوان السادات، پسندیده، عباس(1396)، انتخاب همسر مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی احادیث اصول کافی، پژوهش های مشاور، ج 16، شماره 62 : 52 تا 80

موسوی الخمینی، سید روح الله، (1371)، مجموعه سخنرانی‌های حضرت امام همراه با شرح وقایع انقلاب    اسلامی،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

مهرپور، حسین، (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر

نیاورانی، صابر، (1389) ، منزلت حق بر آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 52

هاشمی، سید محمد،  (1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران: نشر میزان، پاییز، چاپ اول

همدانی، رضابن محمدهادی،( 1416ق)، مصباح الفقیه، قم، الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم: موسسه النشر الاسلامی، ج2

والدمن، محمد، (1388)، چگونگی تنظیم رفتارها و روابط جنسی در غرب و کشورهای اسلامی بر اساس مقایسه دو جامعه آلمان و اتریش با جامعه ایران، فصلنامه تربیت اسلامی، شماره 8